18. Oktober 2023: Liesung vum Nico Eich fir de Cycle 4.1