D’Maacher Schoul an Zuelen

3 Gebaier

C1 Précoce – Entrée: rue Ste-Catherine
C1 „Spillschoul“ – 15, rue du Centenaire
C2-C4 Haaptgebai – 1, rue de l’Ecole

423 Schoulkanner

C1 Précoce – 27 Kanner
C1 « Spillschoul » – 96 Kanner
C2-C4 – 300 Kanner
1 Bléiserklass mat 17 Kanner
1 regional Logopédiesklass (C1) mat 8 Kanner

52 Léierpersounen

C1 Précoce – 4 Persounen
C1 „Spillschoul“ – 13 Persounen
C2-C4 – 35 Persounen

38 Schoulsäll

C1 Précoce – 4 Schoulsäll
C1 „Spillschoul“ –  9 Schoulsäll
C2-C4 – 25 Schoulsäll a 6 méi kleng Tëschesäll

12 besonnesch Säll

1 Bibliothéik, 2 Turnsäll, 1 Museksall, 2 Kichen, 1 Bastelsall, 2 Konferenzsäll, 2 Büroen – an 1 Büro fir d’Logopädin am C1 („Spillschoul“), 1 Multimedia-Sall, 1 Computersall, 1 Beweegungsbaustell

1 Schoulcomité

mat 7 Memberen
Presidentin: Michèle Silbereisen-Schmitz

1 MaKaRo

(Maacher KannerRot)
mat 16 Schoulkanner

2 Portieren

 

3 Schoulhäff

mat ville Méiglechkeete fir ze spillen

1 Schoulgaart