Mam Betsy Dentzer duerch d’Welt vun de Märercher, Cycle 2, 07.06.2023