Viz maachen

C1: Trotz Corona an am Respekt vun den Hygienmesure maachen d’Kanner vun der Joffer Laureen Viz.