Précoce am Päiperleksgoart

D’Kanner aus der Précoceklass vun der Joffer Carmen an der Joffer Lydie hunn de Päiperlécksgaart besicht. Si hate vill Spaass beim Entdecken vun deene villen Déieren, déi et am Päiperléksgaart ginn.